1975- : Ontkerkelijking en subjectivering van geloof
Meer weten: literatuur,

pag 1 - 2 - 3 - 4

Sinds 1966 worden iedere tien jaar de visies van Nederlanders op geloof en kerk onderzocht en gepubliceerd onder de titel God in Nederland. Deze onderzoeken laten zien dat de ontkerkelijking zich sinds 1966 weliswaar onder alle gezindten heeft voorgedaan, maar toch vooral onder de katholieken. Hun kerkelijke betrokkenheid is sindsdien gedaald en inmiddels het laagst van alle confessionele richtingen. Zij blijken in hoog tempo afstand genomen te hebben van de eigen kerk in haar institutionele gedaante, maar ook van traditionele geloofsvoorstellingen. Katholieken hechten minder dan andere christelijke gelovigen aan de maatschappelijke betekenis van religie. Ook als zingevingskader op persoonlijk niveau heeft religie vooral voor katholieken aan betekenis verloren. In alle opzichten blijken zij maar een zwakke en tamelijk losse relatie tussen geloof en alledaags leven te ervaren.

De meeste gevestigde kerken zijn sinds de jaren 1960 maar nauwelijks in staat gebleken om een passend kader te bieden voor nieuwe, vaak meer persoonlijke vormen van zingeving. Ook onder katholieken voltrok zich een subjectivering van het geloof. Het principe van persoonlijke autonomie werkte door op religieus vlak, waar gelovigen zochten naar spirituele en liturgische plekken en samenkomsten die zij persoonlijk als zinvol en verrijkend ervoeren. De groeiende belangstelling voor de vieringen in kloosterkerken in plaats van parochiekerken, of de opleving van de belangstelling voor bedevaarten getuigen daarvan. Wie binnen deze toch nog altijd vaste kaders met variabele mogelijkheden geen op maat gesneden aanbod vond voor de eigen gelovige behoeften, week uit naar een diffuus veld van praktijken en voorstellingen uit uiteenlopende religieuze tradities, variërend van new-age of labyrinth-lopen tot yoga en zen.

pag 1 - 2 - 3 - 4

Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
jongeren op weg
Klik voor meer bronmateriaal op de afbeelding
bedevaart in Beauraing
Meer weten
Literatuur:

G. Dekker, J. de Hart en J. Peters, God in Nederland 1966-1996 (Amsterdam 1997).

Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005) hoofdstuk 12.